top of page

Integritetspolicy

Leda Godis Handelsbolag värnar om din personliga integritet. Vi vill att du som handlar i vår obemannade butik ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Genom att legitimera dig med Bank-ID i samband med begäran om inträdde till vår obemannade butik godkänner du hela denna integritetspolicy samt villkor för fakturering vid stöld, snatteri eller skadegörelse genom att använda vår tjänst Crazy Candy.​

När du besöker Crazy Candys obemannade butik samlas personuppgifter in om dig som kund för att dels bevilja dig inträdde men också för att förhindra brott. De uppgifter som kan komma att samlas in är:

​​

  • Personnummer

  • Namn

  • Stillbilder från kameraövervakning

  • Videomaterial från kameraövervakning

  • Vad och hur mycket du handlar för?

Personuppgifter som personnummer och namn inhämtas från Finansiell ID-Teknik BID AB med organisationsnummer 556630-4928 som tillhandahåller tjänsten BankID. För hantering av personuppgifter hos Finansiell ID-Teknik BID AB besök bankid.com/juridik-och-regelberk. De legala grunderna för vår kameraöverakning baseras på intresseavvägning där vi anser det är både motiverat och nödvändigt att bevaka butiken dels för att förhindra men också för att följa upp eventuella brott och skadegörelser.

Inga personuppgifter delas

Leda Godis Handelsbolag delar inga personuppgifter till någon annan organisation eller perosn. Det finns dock några undantagna situationer där vi delar dina personuppgifter vilka specificeras nedan:

  • Myndigheter, t.ex. Polisen, med syftet att lämna information enligt lagkrav eller mydngihetsbeslut

  • Domstolar i syfte att lämna nödvändig information i samband med rättstvister. Ändamålet är berättigat intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

     

Behandling av personuppgifter är allt man gör med personuppgifter. Ni behandlar personuppgifter om ni till exempel samlar in personuppgifter från medlemmar registrerar medlemmar på något sätt lagrar personuppgifter någonstans, till exempel i en molntjänst lämnar ut personuppgifter till någon.

Hur och varför samlar vi in personuppgifter

När du besöker och handlar i vår obemannade butik samlar vi in ditt personnummer och information om vilken butik du besökte och vilket datum samt klockslag du besökte butiken. Därutöver samlar vi in information om vilka varor du handlade och hur mycket du handlade för.

Förutom de uppgifter du lämnar till oss i samband med att du legitimerar dig med Bank-ID och ditt köp kan vi komma att samla in uppgifter från tredje part. Sådana uppgifter kommer från banker och ditt kortutgivare eller underleverantör av tjänst.

Dessa personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas för att säkerställa att vår tjänst inte missbrukas och att inga stölder, skadegörelser eller annan brottslighet föreligger.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar alla de legala, tekniska såväl som organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter inte manipuleras, missbrukas eller obehöriga får tillgång till dem.

Var vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras främst inom inom EU/EES. I förekommande fall kan dina personuppgifter behandlas i vissa IT-system som har sin hemvist utanför EU/EES. Vi säkerställer alltid att dessa IT-System uppfyller gällande lagkrav om dataskyddssäkerhet i enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Din rätt till tillgång, rättelse och förstörelse av personuppgifter

Du har ett antal rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter som du kan göra gällande mot Finansiell ID-Teknik BID AB eller Leda Godis Handelsbolag. Dessa rättigheter beskrivs nedan. Notera att Finansiell ID-Teknik BID AB är personuppgiftsbiträde i förhållande till din bank och att du alltid ska vända dig till din bank avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att få besked och information om vilka av dina personuppgifter som behandlas, oavsett hur dessa samlats in. Du har utöver detta rätt att få uppgift om våra ändamål och kategorier av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur vår lagringsperiod fastställs samt varifrån personuppgifterna har samlats in.

Du har alltid möjlighet att rätta dina personuppgifter om de är felaktiga. Enklast gör du detta genom att vända dig till banken.

Du har i vissa fall rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill utnyttja dessa möjligheter vänder du dig till banken för personuppgifter som har att göra med Bank-ID eller kortbetalning. För övrig material skall du vända dig till Leda Godis Handelsbolag. Notera dock att dina uppgifter kan komma att fortsätta behandlas i den mån banken eller Leda Godis Handelsbolag anser att det föreligger en laglig grund för det, t.ex. vid brottsmisstanke.

Intresseavvägning är ett berättigat intresse och du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Vi kommer i sådana fall att upphöra omedelbart med behandling av dina personuppgifter om vi inte kan påvisa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och/eller friheter.

Ditt ansvar under besöket i våra lokaler.

Det är du som legitimerar dig med Bank-ID och som släpper in ditt sällskap i våra lokaler som är fullständigt ansvarig för dess medbesökares handlingar och beteenden i butiken. Du förbinder dig genom att du legitimerar dig med Bank-ID att ditt sällskap är medvetna om dessa villkor för att beträda våra lokaler. Vid händelse av brott så som, dock ej begränsat till stöld, snatteri och/eller skadegörelse kan vi komma att ställa ut en faktura på det totala beloppet för de varor som tas från butiken utan att betala för dessa och/eller kostnader som uppstår för oss i samband med att vi återställer en skada som är orsakat av dig eller ditt sällskap. Vi debiterar alltid en administrationsavgift på 799 kr för att täcka våra administrativa kostnader samt en faktureringsavgift på 69 kr utöver värdet för varorna. 

Om du betalar fakturan i tid

 

Betalar du fakturan och betalning har kommit oss tillhanda senast på förfallodagen kommer vi avsluta ditt ärende. I detta fall gör vi ingen polisanmälan.

Om du inte betalar fakturan i tid

Du får 14 dagar på dig att betala faktura med anledning av stöld, snatteri eller skadegörelser i våra butiker. Fakturan skickas alltid till din folkbokföringsadress med posten. Du får 14 dagar på dig att betala fakturan. Om betalning inte inkommit till oss senast på förfallodagen kommer vi dagen efter skicka hela skulden till Kronofogdemyndigheten för indrivning. I samband med att vi lämnar ärendet vidare till Kronofogden upprättas vi också en polisanmälan. I det fall en polisanmälan upprättas lämnas all inspelad videomaterial till Polisen för vidare utredning. En polisanmälan leder vanligtvis till åtal med tanke på den starka bevisföringen vi lägger fram. 

Kontakta oss

Leda Godis Handelsbolag

Uppsala: Råbyvägen 39A, 754 21 Uppsala

Stockholm: Sparbanksvägen 6, 129 31 Hägersten

E-post: hej@crazycandy.se

bottom of page